VOP a reklamační řád

Masáže-Monika Soukupová

Studio Desire-masáže 

----------------------------------------------

         VOP

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Poskytovatel (prodávající):Monika Soukupová

Studio Desire-masáže

adresa provozovny:Štítného 58/1

370 01 České Budějovice

IČ: 06975496

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ,(dále jen VOP) upravují vztahy,práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb(či prodávajícím produktů)-dále jen (poskytovatel)-služby uvedené (na web.stránkách) a na provozovně Studio Desire-masáže,Štítného 58/1,České Budějovice 370 01-a druhou osobou-kupujícím/zákazníkem/uživatelem služeb či produktů (dále jen kupující).

1.2. Poskytovatel nabízí masážní služby.Masáže na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Objednáním služby (osobně,telefonicky,objednávkový systém či SMS ),nákupem dárkového poukazu či nákupem služby projevuje kupující svůj souhlas s těmito VOP.Nesouhlasí-li s VOP,má možnost služeb nevyužít.

1.4. Poskytovatel a klient uzavírají dle čl.2.9 těchto VOP smlouvu o poskytování služeb ve smyslu §50 odst.1.zákona č.40/1964Sb.občanského zákoníku.Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a klientem, výslovně neupravené skutečnosti.Těmito všeobecnými podmínkami se řídí právní řád České Republiky.

2.Objednávka služeb

2.1.Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem(osobně,telefonicky,objednávkový systém či SMS).Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

2.2. Při objednání musí kupující sdělit své identifikační údaje-jméno,přijmení,telefoní číslo,email popřípadě bydliště.Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny,zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám a poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků v rozsahu práv a povinností,které vyplývají z příslušných právních předpisů,zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů.Souhlas se poskytuje k určitému účelu a není součástí smluvních ujednání či obchodních podmínek,uzavření smlouvy NENÍ podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů.Každý má právo svůj souhlas kdykoli odvolat(nevztahuje se na zákonné zpracování).Souhlas je svobodný,konkrétní informovaný projev vůle,kterým fyzická osoba dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.Je to aktivní a dobrovolný projev vůle,ke kterému není a nesmí být nikdo nucen.

2.3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem-osobně,telefonicky,e-mailem,SMS či přes objednávkový systém.V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem)si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané služby.Storno poplatek je nutné uhradit do 30dnů ode dne objednané služby-osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

2.4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním déle jak 10minut bez řádného omluvení a upozornění na zdržení,masáž již poté nebude provedena.

2.5.Dostaví-li se kupující na objednanou službu se spožděním větším jak 10 minut,poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.

2.6. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu,poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané služby.Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby-osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

2.7. Nedostaví-li se kupující,který vlastní poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu,poukaz automaticky propadá a kupující ztrácí nárok na jeho využití.

2.8. V případě neuhrazení storno poplatku ve stanovené lhůtě 30dnů ode dne objednané služby-osobně na provozovně nebo převodem z účtu na bankovní účet poskytovatele,si poskytovatel vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

2.9. Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a klientem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí závazné objednávky jež je poskytovatelem odesláno klientovi telefonicky,SMS,e-mailem,či objednávkovým systémem či osobně nákupem v prostorách provozovny a zaplacením hotovosti za službu dle ceníku poskytovatele či osobním závazným objednáním na další službu na provozovně.Klient má právo objednanou službu kdykoliv nejpozději však 24hodin předem bez udání důvodu zrušit.

3.Dárkové poukazy

3.1. Dárkový či jiný poukaz Studia Desire-masáže nelze směnit za hotovost.

3.2. Dárkový či jiný poukaz Studia Desire-masáže lze využít pouze na službu,kterou poskytuje Studio Desire-masáže

3.3. Platnost dárkového či jiného poukazu(Studio Desire-masáže) lze v případě uvedené konkrétní platnosti prodloužit po domluvě s poskytovatelem dárkového poukazu.

3.4. Dárkový či jiný poukaz(Studio Desire-masáže) je platný dle datumu uvedém na poukazu nebo v případě poukazů s neomezenou platností do ukončení provozovny Studia Desire-masáže,Štítného 58/1 370 01 České Budějovice.V případě ukončení provozovny Studia Desire-masáže poskytovatel bude 30 dnů předem informovat klienty na svých stránkách a v provozovně o ukončení provozu -klient bude mít 30 dnů na použití těchto poukazů, pokud tak neučiní poskytovatel si vyhrazuje právo a tímto kliety informuje,že poukazy jsou dnem zrušení provozovny neplatné a není možné od poskytovatele jakýmkoli způsobem vymáhat finanční hotovost či náhradu.

3.5. Dárkový či jiný poukaz(Studio Desire-masáže) je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti.Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.

3.6. Kupující musí dárkový či jiný poukaz(Studio Desire-masáže) předložit ještě před vykonanou službou,aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu.Pokud tak kupující neučiní,dárkový či jiný poukaz nemusí být akceptován.

3.7. Dostaví-li se kupující na objednanou službu s dárkovým či jiným poukazem(Studio Desire-masáže) po jeho splatnosti,poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.Službu může poskytnout v případě,že za ni kupující zaplatí plnou cenu dle ceníku-hotově či převodem na účet poskytovatele či partnera.

3.8. Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým či jiným poukazem k vykonání služby,služba mu nebude poskytnuta.

4.Odmítnutí služby poskytovatelem-zdravotní indispozice zákazníka

4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

a)kupující trpí kontraindikacemi

b)kupující se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

c)kupující se dostaví se zdravotními problémy,kterých si poskytovatel všimne

d)kupující se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu(např.zápach,viditelné nečistoty atd.)

e)kupující se bude chovat nevhodně či vulgárně.V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po zákazníkovi storno poplatek ve výši 100%z ceny objednané služby.

f)Zákazník je povinen před objednáním služby informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích,při nichž se služby nesmějí provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkova zdravotního stavu.

g)V případě ,že je zákaznice v jakémkoliv stádiu těhotenství má povinnost tuto informaci sdělit poskytovateli.

h)Každý zákazník je zodpovědný za svůj zdravotní stav.Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace jež vzniknou v důsledku jim před výkonem služby neohlášených zdravotních potíží či stavů,kterými tento zákazník trpí aniž by poskytovatele informoval.

5.Osobní věci a cennosti

5.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před,během i po skončení služby v prostorách Salonu Desire s.r.o..Klient má možnost mít veškeré osobní věci u sebe na provozovně během služby.

6.Ceny

6.1. Platný ceník služeb je k nahlédnutí na provozovně a na webových stránkách www.studio-desire.cz-kde je odkaz nebo na www.desiders.webnode.cz

6.2. Objednáním služby kupující souhlasí s uvedenými cenami.

6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu.Klienty bude informovat na web.stránkách či na provozovně.

6.4. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění kupujícího navýšit.

6.5. Poskytovatel není plátce DPH.

7.Prodej produktů (fyzických-přípravků apod.)

7.1.Zaplacením produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu.

7.2. Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení  a po předložení dokladu o koupi.

7.3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné reakce (např.alergie)kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.Klient je povinen si předem přečíst návodku na produktu.V případě žádosti klienta je poskytovatel schopen vysvětlit klientovi obsah produktu a také jej před koupí či použitím produktu informuje o obsahu a použití.

8.Informovaný souhlas

8.1. Před první poskytovanou službou je kupující povinen si přečíst -souhlas se shromážďováním osobních údajů a  také VOP,které jsou jak na stránkách www.desiders.webnode.cz tak přímo na provozovně a svou závaznou objednávkou tak zároveň souhlasí s VOP. Pokud nesouhlasí s těmito VOP podmínkami - má možnost služeb nevyužít či odmítnout.

9.Reklamace služeb

9.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit,že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele.V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím.

9.2. Reklamaci podává výhradně kupující a to ihned po vykonání služby,nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.

9.3. Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným písemným sepsáním reklamace.

9.4. V případě porušení bodů 9.1,9.2,9.3, je reklamace považována za neplatnou a bezpředmětnou.

10.Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

10.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje kupující souhlas se zásadami bezpečnosti práce,provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování pokynů poskytovatele.

11.Ochrana osobních údajů

11.1. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č.101/2000Sb.o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů("Nařízení").

12.Závěrečná ustanovení

12.1.Tyto VOP jsou platné od 2.6.2018 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytování služby.Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným,zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

GDPR-podmínky ochrany osobních údajů

 

I.Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl.4bod7nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(dále jen GDPR)je Monika Soukupová-Studio Desire-masáže,IČO:06975496(dále jen: správce)

2.Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa provozovny: Štítného 58/1,České Budějovice 37001

Email: monasclub@seznam.cz, Tel: +420 604116342

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.Např.jméno,číslo,lokační údaje,síťový identifikátor nebo jeden či více prvků fyzické,fyziologické,genetické,psychické,ekonomické,kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje,které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Zprávce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracovávání osobních údajů je:

-plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6odst.1.písm.b)GDPR-a)GDPRve spojení s §7odst.2zákona č.480/2004sb.o některých službách informační společnosti v případě,že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je:

-Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,které jsou zásadní pro úspěšné vyřízení objednávky(jméno,adresa,kontakt).Poskytnutí osobních údajů je základním požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

-Zasílání objednávek(např.poukazy,faktury)sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.Doba uchovávání údajů

1.správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů(po dobu 5let od ukončení smluvního vztahu)-po dobu,než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,nejéle však 5let,jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.Příjemci osobních údajů

1.Příjemci osobních údajů jsou osoby:podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,zajišťující služby provozování,zajišťující marketingové služby.

2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země(země mimo EU)nebo mezinárodní organizaci.

VI.Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPRmáte:

-Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15GDPR

-Právo na opravu osobních údajů dle čl.16GDPR,popřípadě omezení zpracování dle čl.18.GDPR

-Právo na výmaz osobních údajů dle čl.17GDPR

-Právo vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR

-Právo na přenositelnost údajů dle čl.20GDPR

-Právo odvolat souhlas se zpracováním- písemě nebo elektronicky na adresu nebo email správce-uvedený v čl.III.těchto podmínek

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a to v případě,že se domníváte,že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.správce prohlašuje,že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.Správce prohlašuje,že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky na meil nebo mobilní číslo potvrzujete,že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 25.5.2018